Các khóa học An toàn, sức khỏe & môi trường chung

1.    HAZOP

2.    HSEQ Management System Awareness (Nhận thức về Hệ T QL AT SK MT & CL)

3.    Contractor Safety Management (Quản lý An toàn Nhà thầu)

4.    Safety Critical Equipment Inspection (Kiểm tra Thiết bị Nghiêm ngặt An toàn)

5.    HSE Leadership (Kỹ năng An toàn cho Nhà Quản lý)

6.    HSE Culture Workshop (Văn hóa An toàn)

7.    HSE Awareness (Nhận thức về An toàn, Sức khỏe & Môi trường)

8.    Mercurry Awareness (Nhận thức về Thủy Ngân)

9.    HSE Regulations (Luật An toàn, Sức khỏe & Môi trường)

10.    HSE Auditing Skills/Internal Auditors (Kỹ năng Thanh tra An toàn)

11.    Incident Reporting (Báo cáo Sự cố)

12.    Incident Investigation (Điều tra Sự cố)

13.    Emergency Management (Quản lý Sự cố)

14.    HSE Observation Skills (Kỹ năng Quan sát An toàn)

15.    HSE Critical Safety Rules (Các yếu tố An toàn Cơ bản)

16.    Hazards Identification & Risk Assessment(Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro)